Organisation - personal - Lilla Kloster Service AB
15689
page,page-id-15689,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive
 
aimg_9886

Företagsform och Organisation

Verksamheten kommer är uppbyggd enligt den traditionella ”Organiska modellen” som kännetecknas av en humanistisk människosyn, där man jobbar i arbetslag och där arbetsuppgifterna förändras i syfte att skapa ett helhetstänkande hos personalen samt skapa en öppen kommunikation med ledningen. Ledningens främsta uppgift är att sköta de vardagliga administrativa rutinerna i verksamheten samt fysiskt ingå i arbetslaget och ta del av dess arbetsuppgifter.

Verksamheten skall på ett naturligt sätt behålla det ”lilla företagets” kvaliteter:
Flexibilitet
Engagemang
Kundnärhet
Innovationsförmåga

Organisation – Personal

Individuella befattningsbeskrivningar kommer att färdigställas för klargöra ledningens respektive personalens befogenheter, ansvarsområden samt arbetsuppgifter:

Lilla Kloster Service AB har sedan start arbetat strukturerat och målmedvetet att utveckla verksamheten i syfte att möta uppdragsgivare/kunds behov och önskemål.

Verksamheten har genomfört affärsutvecklande processer, vilket har resulterat i organisationsförändringar samt investeringar enligt plan.

Antalet anställda har ökat proportionerligt i takt med ökad omsättning samt genomförda investeringar

Fördelning av årsarbetskrafter Lilla Kloster Service AB under verksamhetsåret 2016/2017

Antal män: 11                    Antal kvinnor: 3

Åldersfördelning: 20 år – 75 år
Fördelning av årsarbetskraft Lilla kloster Service AB under säsong verksamhetsåret 2017

Antal män: 20                    Antal kvinnor: 8

Antal anställda med annan kulturell bakgrund: 4

Åldersfördelning: 20 år – 75 år


Arbetsledning med personal genomför fortlöpande utbildningar inom verksamheten förenliga tjänsteutbud. All personal genomgår utbildningar gällande maskiner, handverktyg, övrig utrustning samt arbetsmiljöfrågor och säkerhetsföreskrifter. Personalansvarig för verksamhetsområden genomgår fortbildning inom respektive ansvarsområden.

 

a_mg_4849
a_mg_4934
a_mg_4989
bob_mg_6723

Övrig personalpolicy

Jämställdhet

Jämställdhet ska prägla vårt arbete. Alla anställda inom Lilla Kloster Service AB ska erbjudas lika möjligheter oavsett kön. En jämn könsfördelning ger en bred kompetensbas och ett bättre arbetsklimat. Det är cheferna som har ansvaret för att aktivt jämställdhetsarbete bedrivs.

Lika lön lika eller likvärdigt arbete ska vara en ledstjärna i vårt jämställdhetsarbete. Att skapa möjligheter att kombinera föräldra- och yrkesrollen är också en förutsättning. Vid chefs-tillsättningar ska jämställdhetsaspekten vägas in och en strävan till jämnare könsfördelning ska befrämjas.

En viktig del i jämställdhetsarbetet är att ge möjlighet till kompetensutveckling för både kvinnor och män. En förutsättning att så sker är att utvecklingssamtal genomförs regelbundet och utvecklingsplaner tas fram. Det är också väsentligt att tänka i nya banor när det gäller möjlighet att lära nytt i arbetet.

 

Jämställdhetspolicy

Med jämställdhet menas kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter i arbetet.

Varje människa är unik och har samma absoluta och okränkbara värde. Alla våra ansvarsområden ska genomsyras av jämställdhet och mångfald.

Vi eller våra medarbetare ska inte särbehandla människor utifrån kön, ålder, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning utifrån fallenhet och intresse, och där lön och förmåner utgår enligt principe

 

Detta innebär ur jämställdhetssynpunkt att:

  • Jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män
  • Diskriminering på grund av kön inte får förekomma
  • Skapa likvärdiga anställnings-, utbildnings- och befordringsmöjligheter för båda könen och genom lika lön för lika eller likvärdigt arbete.

 

Jämställdhetsplanen ska gås igenom en gång per år för att stämma av jämställdhetspolicyn och måluppfyllelsen. En gång per år ska personalen ta del av denna info. Eventuella nya mål fastställs.

I det årliga personalbokslutet ska aktuella jämställdhetsplanerna följas upp och lönekartläggningen utvärderas.

Cheferna har det övergripande ansvaret för jämställdhetsarbetet som ska ingå som en naturlig del i verksamheten. Ytterst syftar åtgärderna till att åstadkomma ändrade attityder och värderingar kring kvinnors och mäns olika förutsättningar i arbetslivet

 

Arbetsmiljö

Vi följer de regler och förordningar beträffande arbetsmiljö och arbetarskydd som följer av arbetsmiljölagen och arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter, och kommer att verka för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för all personal i Lilla Kloster Service AB.

 

Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för att den enskilde medarbetaren inte

utsätts för ohälsa eller olycksfall på arbetsplatsen. I det dagliga arbetet ska dock varje

medarbetare visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö.

 

Arbetsmiljösystemet omfattaralla alla aktiviteter som bedrivs i verksamheten.

Arbetsmiljöarbetet ska planeras, ledas och följas upp på ett systematiskt sätt. Då arbetsmiljöfrågor ska hanteras som en naturlig del i den dagliga verksamheten, ankommer det på var och en att inte bara följa instruktioner och rutiner, utan också att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella störningar för att erhålla en god arbetsmiljö.

 

Lilla Kloster Service AB ska bedriva sitt arbetsmiljöarbete enligt Systematiskt arbetsmiljöarbete

HAR NI FRÅGOR

Vi gör vårt yttersta för att tillmötesgå era önskemål. Skriv gärna ett par rader om vad ni önskar så återkommer vi inom kort.