Kvalitet och Miljö - Lilla Kloster Service AB
15722
page,page-id-15722,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive
 

Kvalitets- och Miljösäkringssystem

Kvalitetspolicy

Meccom Gruppen – Lilla Kloster VVS AB skall präglas av att våra kunder alltid ställs i fokus. Våra tjänster och varor ska i rätt tid levereras med den kvalitet kunden eftersöker. Vi eftersträvar att kunden alltid upplever oss som engagerade i hans situation. Vi skall eftersträva att hela tiden ligga steget före kunden och samtidigt följa upp resultat med lyhördhet i samråd med kunden.

Lilla Kloster VVS AB kvalitetspolicy är att producera, installera, serva samt leverera produkter så att de uppfyller och överträffar kundernas specificerade krav samt avtalade önskemål.

För att uppnå detta skall vi:

 • Bemöta kunderna på ett positivt sätt.
 • Förvissa oss om kundens krav och önskemål på produkten samt tillvarata bakomliggande behov och förväntningar.
 • Aktivt arbeta med ständiga förbättringar.
 • Leverera fullgoda produkter.
 • Säkerställa att kunden känner förtroende för Lilla Kloster VVS AB samt är nöjda med vårt arbete.

Varje leverans eller utförd tjänst skall vara en rekommendation till kommande affärer.


Vår viktigaste tillgång är våra medarbetare. Samtliga medarbetare skall vara väl förtrogna med vår kvalitetspolicy i vår strävan mot våra uppsatta kvalitetsmål. Fortbildning och personalutveckling är ett naturligt led i företagets ambition att kontinuerligt förbättra varje enskilds arbete. Kommunikation och produktinformation är en viktig del i vår relation med kunden. Företagets stimulerande arbetsmiljö ska även främja personlig utveckling och eget ansvar.

Sammantaget ska ovan nämnda punkter utgöra en stabil grund för vår kvalitetspolicy. Policyn ska tillämpas och upprätthållas inom respektive ansvarsområden genom alla anställda på företaget.

Kvalitetsmål

Meccom Gruppen – Lilla Koster VVS AB´s produkter och tjänster skall vid framställning samt utförande uppfylla alla krav som kunderna och vi själva ställer.

Dessa mål skall uppnås genom fortlöpande kvalitetsuppföljning och ständigt förbättringsarbete, samt att Ledning och Kvalitetsansvarig i samband med årsskiftet sammanställer uppställda kvalitetsmål och tar fram nya.

Detaljerade kvalitetsmål anges i kvalitetshandboken och de mål vi mäter redovisas regelbundet i samband med teknikmöten.

Uppdatering utförs varje kvartal av kvalitetsansvarig.

Ansvar och befogenheter fördelas bland all personal för att ge meningsfullare arbete och ökat engagemang i kvalitetsfrågor.

Kvalitetssäkring

 • Kvalitetskontroll upprättas inför och under genomförandet av uppdrag, innehållande

Kvalitetsplan, Organisationsplan, Tidplan, Kontrollplan – Kontrollbeskrivningar, Kontrollplan – Kontrollrapporter, Avvikelserapporter, Arbetsberedningar. Projektgenomgång samt Besiktningsprotokoll.

 • Fortlöpande genomförs morgon- och veckomöten med arbetsledning och personal i syfte att följa upp pågående uppdrag och därmed säkerställa satta kvalitetskrav.
 • Fortlöpande kontroller genomförs tillsammans med arbetsledning och berörd personal på arbetsplatsen under uppdragsperioden samt slutbesiktning.
 • Arbetsledningen ansvarar för inkomna reklamationer – klagomål samt dokumentation av ärendet
 • Reklamationer – klagomål dokumenteras och uppgörelse om rättelser sker i en rak dialog med uppdragsgivare/kunden
 • Alla reklamationer – klagomål åtgärdas skyndsamt och enligt överenskommelse med uppdragsgivaren/kunden i syfte att uppnå ”nöjd kund”.
 • Lilla Kloster VVS AB står för eventuella merkostnader för åtgärdande av reklamation – klagomål.

Miljöpolicy

Vi skall bedriva verksamheten i enlighet med ISO 14 001, som är ett internationellt miljöledningssystem.

Inom Meccom Gruppen – Lilla Kloster VVS AB har vi en verksamhet som inte innebär några större arbetsmiljörisker.

Det är tveklöst så att vi med god marginal klarar de föreskrifter och normer som gäller.

 

Meccom Gruppen – Lilla Kloster VVS AB skall dock upprätthålla en hög miljömässig standard både vad gäller arbetsmiljö och yttre miljö.

Strävan skall vara att verksamheten hålls jämn samt med hög kvalitet men samtidigt skall verksamheten bedrivas under ekonomiskt betryggande former.

Utsläpp i den yttre miljön till luft och vatten måste vara så skonsam som möjligt.

Meccom Gruppen – Lilla Kloster VVS AB strävar efter att de produkter och den produktion som sker vid och genom företaget skall göras miljövänlig.

Att trivas med och utvecklas i sitt arbete och att arbeta i en trevlig miljö är viktig för oss. En öppen attityd och diskussioner med samtliga anställda är viktigt för oss för att ge alla anställda möjlighet att utvecklas i arbetet.

I det dagliga arbetet ska varje person visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö.

Det ankommer på var och en, inte bara att följa instruktioner och rutiner utan också att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö och mot miljön.

Alla skall sträva efter att minimera utsläpp och avfall samt informera närmast högre chef så snart befogenheterna är otillräckliga.

Så mycket som möjligt av miljöarbetet skall skötas som en integrerad del av den övriga löpande verksamheten.

Arbetsmiljön skall vara stimulerande och utvecklande för all anställd personal. Det är också viktigt att alla anställda kan påverka sin arbetsmiljö.

 • Korta och snabba beslutsvägar skall eftersträvas.
 • Vid all verksamheten skall alltid omsorgen om hälsa och miljö uppmärksammas.
 • Vid eventuella störningar ska omsorgen om hälsa och miljö prioriteras.
 • Gällande lagstiftning och myndigheters regler, tillstånd och villkor anger minimikrav.

Målet är att skapa en arbetsmiljö som väl motsvarar myndigheternas minimikrav.

En god administration av inre och yttre miljöfrågor är av stor vikt och inger förtroende hos kunder och allmänhet.

För att Meccom Gruppen – Lilla Kloster VVS AB skall kunna leva upp till sin miljöpolicy är det nödvändigt att alla anställda har god kännedom om arten och omfattningen av olika risker i verksamheten och om nödvändiga skyddsåtgärder.

Varuinformations-/skyddsblad är alltid tillgängliga för den personal som utför arbete av sådant slag där detta underlag erfordras.

Alla anställda skall genom utbildning och information erhålla goda kunskaper om de risker som är förknippade med de arbeten som de själva utför.

Inom Meccom Gruppen – Lilla Kloster VVS AB strävar vi efter att minimera den egna verksamhetens påverkan på den yttre miljön och att anpassa vår verksamhet till ett uthålligt utnyttjande av naturresurser. Detta gäller allt från val av leverantörer till att i största möjliga mån välja miljövänliga transporter av våra tjänster och varor. Tillämplig miljölagstiftning samt myndigheters krav och föreskrifter på miljöområdet skall följas. I miljöarbetet skall ingå att förebygga miljöföroreningar och att ständigt förbättra verksamheten med avseende på dess miljöaspekt.

Miljömål

Meccom Gruppen – Lilla Kloster VVS AB skall

 • Höja miljömedvetenheten i all sin verksamhet genom att utbilda berörd personal
 • Kretsloppanpassa inköp, produktion, transporter samt material- och inköpshantering.
 • Att erbjuda marknaden/kunden alternativa miljöanpassade lösningar på uppdrag och tjänster.
 • Utöver gällande miljölagstiftning och med beaktande av ny kunskap ständigt utveckla miljöarbetet.